Mezinárodní konference Udržitelná těžba

Těžební unie ve spolupráci s Euromines pořádá mezinárodní konferenci pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého báňského úřadu

logo

6.- 8. listopadu 2019

V Brně, hotel Holiday Inn.

Rostoucí veřejná a politická naléhavost kolem otázek udržitelnosti vedla k rozsáhlým a ambiciózním opatřením na poli globální politiky. Tyto politiky zahrnují cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, rámcovou úmluvu o změně klimatu (včetně Pařížské dohody), ale také dokument Evropské komise týkající se strategické dlouhodobé vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 – Čistá planeta pro všechny z listopadu 2018 a stejně jako legislativu oběhového hospodářství. Cílem konference bude zhodnotit přínos těžebního sektoru k naplňování těchto cílů.

6. listopadu 2019
12:00 13:00 oběd
13:00     Zahájení konference – uvítací zdravice, VIP hosté
13:30 15:00

Hlavní přednášející

 • Zástupce Evropské komise
 • Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Mark Rachovides, Prezident Euromines 
 • Radim Mžyk, Ředitel odboru hornictví, ČBÚ
15:00 15:30 přestávka
15:30 17:30

Energetická soběstačnost a uhlíková neutralita

Velký podíl tzv. klimaticky neutrální elektřiny bude pocházet z „proměnlivých“ zdrojů. Je tedy jasné, že se objeví celá řada výzev souvisejících s proměnlivostí, infrastrukturou a ukládáním energie. Mezi tyto výzvy patří:

 • Proměnlivost dodávky elektřiny: Průmyslová odvětví jsou většinou základními spotřebiteli s velmi stabilním výrobním profilem. Spolehlivá dodávka elektřiny bude rozhodující.
 • Ukládání energie: Vzhledem k proměnlivé povaze dodávek elektřiny je nezbytné najít řešení pro zvládání období s přebytky a nedostatky elektrické energie.
 • Poskytování kovů a minerálů pro uhlíkovou neutralitu
  Mats Gustavsson, Boliden
 • Název bude upřesněn
  Luboš Pavlas, Sev.en EC
 • Grafit - kritický hodnotový řetězec pro uhlíkovou neutralitu
  Dr. Corina Hebestreit, ECGA
 • Klimatická strategie do roku 2050
  Renata Eisenvortová, Euracoal
7. listopadu 2019
9:00 10:30

Úloha nerostných surovin pro hospodářství EU

Klíčovou otázkou je, jak zatraktivnit Evropu pro investice do vývoje inovativních, klimaticky neutrálních a udržitelných řešení a financování jejich zavádění s ohledem na rostoucí globální konkurenci. To bude vyžadovat zvýšení (a někdy i zdvojnásobení) současné úrovně investic tak, aby se zvýšilo úsilí průmyslových odvětví při vývoji a zavádění nových technologií.

10:30 11:00 přestávka
11:00 12:30

Průmyslové hodnotové řetězce

Evropská energeticky náročná průmyslová odvětví (EII) jsou na začátku dlouhých hodnotových řetězců, které poskytují produkty a materiály, včetně těch, které jsou nezbytné k přechodu na nízkouhlíkové produkty.

 • Zástupce Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky DG GROW, Evropská komise
 • Sklářský písek – cenná surovina v našem životě
  Lukáš Horák, Sklopísek Střeleč a.s.
 • Význam kameniva pro současnou společnost
  Martin Netoušek, Českomoravský štěrk - HeidelbergCement Group
 • Hodnotový řetězec magnezitu
  Thomas Drnek, RHI Magnesita
12:30 14:00 oběd
14:00 15:30

Těžba a udržitelné vodní hospodářství

Pro zavedení principu udržitelnosti, musí Evropa propojit celou řadu nástrojů, které umožní všem občanům zlepšit kvalitu života a zároveň zvýšit konkurenceschopnost svého hospodářství. Udržitelné vodní hospodářství je jedním z těchto nástrojů.

 • Mokřady v těžebnách - šance pro biodiverzitu a zlepšení retenční schopnosti krajiny
  Anna Müllerová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Název přednášky bude doplněn
  Hagen Trott, K+S AG
 • Řízení vodní bilance v těžebních oblastech
  přednášející bude doplněn
 • Limity udržitelnosti při využívání krajiny
  Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku o.p.s.
15:30 16:00 přestávka
16:00 17:30

Udržitelné nakládání s odpady z těžby

Udržitelnost musí být zásadní součástí každé úspěšné strategie konkurenceschopnosti. Evropa musí klást důraz i na komerční hnací síly, tak aby docházelo k eliminaci odpadu, prosazování efektivity a podpoře inovací.

 • Zástupce Generálního ředitelství pro životní prostředí DG ENVI
  Evropská komise
 • Stav implementace Směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu na Slovensku
  Vlasta Jánová, Ministerstvo životního prostředí SR
 • Revize směrnice o průmyslových emisích
  Marcela Blahutová, Odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Uran – od ložiska po úložiště vyhořelého jaderného paliva
  Jaromír Leichmann, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity
 • 17:30
 • 18:00
 • Otázky a odpovědi, závěrečné shrnutí