toggle
toggle

Zelené technologie - vyhlášení

Email Print PDF
zelene_technologie_logo

Těžební unie
ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou strojní

vypisuje
první ročník soutěže o nejlepší projekt realizace technologických linek pro úpravu a zpracování nerostných surovin pod názvem

ZELENÉ TECHNOLOGIE

Moderní technologie úpravy kameniva šetrné k životnímu prostředí

Předmětem soutěže jsou projekty moderních technologických linek pro úpravu a zpracování nerostných surovin realizovaných v prostorách, kde je prováděna povrchová těžba.

Cíle soutěže
  • představit odborné i laické veřejnosti nejlepší projekty technologických linek realizovaných v ČR
  • popularizovat neživou přírodu – nerostné bohatství ČR a úpravu minerálních surovin, komunikace přínosu těžby směrem k veřejnosti tzn. jak kvalitní a moderní způsoby těžby chrání přírodu
  • pozvednout české firmy podnikající v oboru „úpravnictví" do role světového leadera vzájemnou výměnou zkušeností

Nejlepší přihlášené projekty budou prezentovány na podzimním Setkání těžařů Těžební unie.
Výsledky soutěže budou publikovány také v katalogu, kde budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které nesplní limity pro primární atributy.

Kritéria hodnocení
1. Vhodnost zvolené technologie
a) soulad ložiska se zvolenou technologií
b) kvalita výroby ve vztahu k technologii (snaha o co nejuniverzálnější linku a optimální využití ložiska)
c) energetická náročnost (vyváženost energetické bilance)
2. Bezpečnost práce
3. Šetrnost k životnímu prostředí
a) omezení hlučnosti
b) omezení prašnosti
c) omezení produkce odpadů
d) úspora zdrojů
4. Ekonomika a ekonomická náročnost projektu
5. Komunikace směrem k veřejnosti
6. Technická úroveň
7. Úroveň diagnostiky zpracovatelského procesu

Hodnocení poroty proběhne ve dvou fázích. Po první fázi porota vybrané lokality osobně navštíví.

Porota
Předseda poroty
Ing. Jiří Pavlíček, M-silnice
Řádní porotci
Ing. Theodor Beran, Ph.D., Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT
doc. Ing. Vojtěch Dynybyl, ČVUT
Ing. Miroslav Hőrbe, ZKK
Ing. Radek Janoušek, Enviweb
Ing. Jiří Mrázek, ČVUT
Luděk Šanda, Těžební unie
RNDr. Jan Viewegh, MŽP ČR
Tajemník soutěžní poroty
Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D., Těžební unie
Cena pro vítěze

Hlavní cena bude udělena za celkově nejlepší řešení technologických linek v těžebním prostoru. Hlavní cena se pojí s finanční odměnou 50.000,- Kč, která bude udělena zadavateli projektu. Všechny těžební společnosti, které postoupí do druhého kola, mohou používat logo „Zelené technologie" po dobu 24 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Vítěz ročníku, projektant i investor, může používat logo spolu s označením vítězný projekt roku 2010 také po dobu 24 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

Vítězům a zástupcům příslušných těžebních společností budou uděleny vítězné pamětní plakety.

Termíny

Vyhlášení soutěžní přehlídky: 1. dubna 2010, Setkání těžařů, Harrachov
Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2010
(Veškeré části soutěžního projektu musí být doručeny do kanceláře Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, osobně nebo kurýrem.)
Zveřejnění výsledků: Zveřejnění výsledků: podzimní Setkání těžařů
Soutěžní podklady

  Soutěžní podmínky - viz. dále, nebo ke stažení zde.

  Přihláška do soutěže.

Požadované části přihlášeného projektu

Textová část

Popis technologické linky (maximální rozsah 5 normostran).

Obrazová část

  • schéma technologické linky v odpovídajícím měřítku;
  • fotografická dokumentace (3 - 6 fotografií);
  • volná prezentace: perspektivní pohledy, detaily v libovolném počtu.

Obrazová část bude odevzdána na prezentačním panelu velikosti A1 (např. Kappa deska, Forex).

Digitální část

Pro digitální prezentaci budou na CD/DVD nosiči přiloženy obrazové soubory jednotlivých zobrazení soutěžního panelu ve formátu JPG, každý v rozlišení 300 DPI na formát A5. Průvodní zpráva a popisy budou pro další publikování v médiích uloženy v prostém textu (bez grafických symbolů) ve verzích souborů RTF, DOC či TXT. Není přípustné odevzdat na CD panel A1 v jednom obrázku.

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, které ve stanoveném termínu předají do kanceláře Těžební unie vyplněnou přihlášku, předepsanou textovou a obrazovou část v tištěné i digitální formě. Pokud přihlašovatelem není autor projektu, musí být na soutěžním návrhu uvedeno jméno autora či autorů a přihláška musí být opatřena jejich souhlasem s účastí.

Účastnický poplatek: 9 000,- Kč
Ze soutěžní přehlídky jsou vyloučeny osoby
  • které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěžní přehlídky,
  • které jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty,
  • které jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v  prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními panely podanými mimo soutěžní přehlídku.

Další ujednání

Těžební unie si vyhrazuje právo vybrané projekty publikovat, zveřejňovat a vystavovat při důsledném dodržování autorských práv. Odevzdáním soutěžní práce, vyplněním a podpisem přihlášky a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři souhlas se všemi podmínkami a rozhodnutím poroty. Porota se bude řídit jednacím řádem odsouhlaseným všemi porotci a vyhlašovatelem soutěže.

Kontakt

Těžební unie
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

Telefon: +420 545 193 411, +420 602 226 305
Fax: +420 545 211 014
E-mail: CLOAKING CLOAKING
Internet:  www.tezebni-unie.cz
 

Partneři

Naše biodiverzita