toggle
toggle

Zelený most 2008 - hodnocení

Email Print PDF
Veselské pískovny - Veselí nad Lužnicí, Horusice a Vlkoš - vítězný projekt

Celý prostor představuje dlouhodobý projekt citlivě a přirozeně zasazený do krajiny. Velmi tomu napomohla shoda okolností a ryze ekonomické faktory, kdy těžba štěrkopísků kopírovala průběh paleokoryt řeky Lužnice. Proto už i technická rekultivace byla usměrňována přírodními liniemi. Takové situace pak autorům projektů usnadňují řešení. Pozitivní spolupráce s CHKO a kvalitní komunikace s dalšími institucemi se odráží na dobrém stavu celého prostoru a v jeho dobré provázanosti s rekreačním využitím širší oblasti CHKO. Protože již dnes toto území vystupuje jako přirozený krajinný segment, tak má již svoji vzdělávací i výzkumnou hodnotu rekultivovaného území, což zdůrazňuje naučná stezka.

Spojení diverzifikovaných postupů s významným zastoupením volné sukcese vedlo k vytvoření harmonického celku, který prakticky ničím neupomíná na dřívější těžbu surovin. Díky minimálním zásahům do odumřelých porostů, došlo k vytvoření atraktivních hnízdišť pro vodní ptactvo a byla dána možnost samovolného ozdravení a přiblížení se k přirozené skladbě vegetace. Biodiverzitu lokality umocňuje zachování malých písníků s periodicky zaplavenými depresemi v těsném sousedství zatopených vytěžených prostor. Umělé vytvoření jezírek a mokřadů může být smysluplným záměrem – např. studijní plochy pro CHKO a fakulty Jihočeské univerzity. Jsou to také biotopy, které svojí malou hloubkou a prohřátou vodou vyhovují nárokům řadě organismům, pro které hluboké a rozlehlé jezerní plochy nejsou ideální – např. z obojživelníků kuňky a čolci, z bezobratlých řada zástupců na vodu vázaného hmyzu.

Na závěr je třeba ocenit vysokou estetickou hodnotu současného stavu rekultivované plochy. Jako problém by se v budoucnu mohly projevit nedořešené majetkoprávní vztahy (více vlastníků pozemků), což může zapříčinit například nevhodné hospodaření, či oplocování břehů revitalizovaného štěrkoviště.

Výhled a doporučení:
  • Postupně probírkami zcela odstranit některé diskutabilní taxony dřevin z původní výsadby rekultivace (např. Pinus uncinata), preferovat modelačními probírkami porostů cílové dřeviny – např. Quercus robur, na úkor konkurenčních rostlin v jejich těsné blízkosti, jako Salix caprea, Populus tremula, Betula alba atd.
  • Věnovat pozornost majetko-právním vztahům a vyhnout se nemožnosti ovlivňovat hospodaření v daném prostoru.

Veselské pískov...
Veselské pískov...
Veselské pískov...

logo_zel_most

Homole - Lom Rožmitál

V dané lokalitě jde o citlivě a jednoduše provedený projekt na pomezí přírodní a kulturní krajiny. Velmi zdařilým realizovaným cílem rekultivace je zachování odkrytých geologických profilů jako specifických rysů reliéfu krajiny a vytvoření stanovišť pro raně sukcesní nelesní biotu. V lesní části je dobře nastartovaný přirozený vývoj stanovištně směřující k odpovídajícímu lesnímu typu. Pro první etapu revitalizace je možné vítat vybudování vodních ploch ke zvýšení biodiverzity, i když realizace by se dala provést s větším citem pro daný prostor a profesionálnějším provedením staveb z kamene (úprava koryta i jezírka).

Do rekultivované plochy nebyly nově zařazeny žádné cizorodé taxony rostlin, což je výrazné pozitivum projektu. Pozitivně je hodnoceno i zajištění předběžného přírodovědného průzkumu, který mohl poskytnout dobré podklady pro vlastní revitalizaci. Dále je třeba ocenit záměr vybudovat v místech rekultivace naučnou stezku s exkurzní lokalitou využitelnou pro výuku různých stupňů škol, či zájmových organizací, což je důležitý rekreačně-vzdělávací přínos pro region. Lokalita je již dnes přístupná veřejnosti, jsou patrné způsoby těžby a charakter těženého materiálu, jsou zde zachovány i některé technické prvky doprovázející těžbu.

Výhled a doporučení:
  • Vegetaci v místech odkrytého výchozu melafyrů částečně usměrňovat, aby nedošlo k úplnému zakrytí geologického výchozu v návaznosti na plánované výukové exkurze.
  • Postupně přizpůsobovat místa po těžbě přírodním tvarům v duchu reliéfu krajiny.
  • Pro zajištění stálejší přítomnosti vody v menším jezírku pod původní těžební stěnou, lze doporučit utěsnění jeho dna jílovitými zeminami z prostoru lomu.
  • V těsné blízkosti lomu, v sousedství rekultivace se nachází v úzkém údolí plocha bývalého rybníka, nyní neudržovaného a zcela zaneseného usazeninami. I když toto údolí nepatří do řešeného území a je v majetku jiného vlastníka, bylo by velmi žádoucí tento rybník obnovit, už jen vzhledem k mikroklimatu lokality, jako podporu typu biotopu a diverzifikace společenstev a podporu migrace živočichů.

Rožmitál
Rožmitál
Rožmitál

Rekultivace východních svahů v části lomu Mokrá – Břidla pro posílení funkcí NRBK K 132

Profesionálně zpracovaná a dobře nastartovaná územní rekultivace, s realizací řady prvků ke zvýšení biodiverzity prostoru, přispěla k zachování významného biokoridoru v krajině. Pozitivně lze hodnotit použití jen místního materiálu a respektování horninového prostředí i těžebních tvarů. Při respektování skalního podkladu bylo možné v počátcích vývoje lokality posílit biodiverzitu i vytvořením tůněk, v nichž se zadržuje voda. Protože je prostor orientován k J a JZ, a tudíž s významnou intenzitou slunečního záření, působí použití těchto prvků trochu násilně. V počátečních etapách má však jednoznačně pozitivní funkci. Určitě je třeba ocenit vytvoření biotopové pestrosti relativně malého území – zachování svislých stěn se specifickým tvarovým profilem, vytvoření výslunných svážných terénů a nakonec i vybudování kaskády malých tůní s doprovodnou mokřadní vegetací. Druhová pestrost a ekosystémová stabilita bude, a měla by být směrována, do stepních, lesních a lesostepních biocenóz. Bříza a borovice jsou chápány jako „pionýrské dřeviny", postupně budou redukovány ve prospěch cílových druhů např. dubů, dřínu a hlohu.

Výhled a doporučení:
  • Ponechání lokality volné sukcesi bez dalších dosadeb (okolí poskytuje dostatek zdrojových porostů).
  • Čištění lagun pro prodloužení jejich funkčnosti.
  • Mírná úprava dřevinné skladby ve prospěch cílových přirozených taxonů v budoucnu.
  • Budoucí revitalizace okolních těžebních prostor pečlivě navázat na charakter okolního přírodního prostředí.

Mokrá – Břidla
Mokrá – Břidla
Mokrá – Břidla

 

Partneři

Naše biodiverzita