toggle
toggle

Zelený most 2016 - vyhlášení

Email Print PDF
logo_zel_mostTěžební unie


vypisuje
pátý ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor
(rekultivace, renaturalizace, sanace)
pod názvem „Zelený most“

Předmětem soutěže jsou projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, který se již začal realizovat, jeho realizace probíhá nebo je již dokončena.

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Nejlepší přihlášené projekty budou prezentovány na podzimním semináři Těžební unie Setkání těžařů, v časopise Minerální suroviny a u mediálních partnerů soutěže. Výsledky soutěže samostatně zveřejněny v publikaci Zelený most 2016, kde budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které porota vysloveně odmítne.

Kritéria hodnocení

 • funkční začlenění do okolní krajiny,
 • urbanistické začlenění,
 • dlouhodobý přínos záměru,
 • přírodovědný potenciál,
 • ekonomická náročnost.

Hodnocení porotou proběhne ve dvou fázích. Po první fázi porota vybrané lokality osobně navštíví.

Porota
Řádní porotci
 • Ludvík Grym – autorizovaný architekt
 • Marek Slobodník – Masarykova univerzita, Ústav geologických věd PřF
 • Milena Šandová – Těžební unie
 • Jan Viewegh – Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Eva Wagnerová – zahradní architektka
 • Jiří Sádlo – přírodovědec a biolog
 • Luboš Úradníček - Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Tajemník soutěžní poroty
 • Monika Praženková – Těžební unie
Cena pro vítěze

Hlavní cena „Zelený most" bude udělena za celkově nejlepší řešení rekultivace těžebních prostor. Hlavní cena se pojí s finanční odměnou 50.000,- Kč, která bude udělena autoru/autorům projektu. Všechny těžební společnosti i autoři, které postoupí do druhého kola, mohou používat logo „Zelený most" po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Vítěz ročníku, projektant i investor, může používat logo spolu s označením vítězný projekt roku 2016 také po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Vítězům a zástupcům příslušných těžebních společností budou uděleny vítězné pamětní plakety.

Termíny
Uzávěrka přihlášek:
15. dubna 2016
(veškeré části soutěžního projektu musí být doručeny do kanceláře Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, osobně nebo kurýrem)
Zveřejnění výsledků:
podzimní Setkání těžařů 2016
Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a přihláška do soutěže budou k dispozici v sídle Těžební unie a na vyžádání zájemcům zaslány. Ke stažení budou také na internetových stránkách www.tezebni-unie.cz.

Požadované části přihlášeného projektu
Textová část

Záměr rekultivace území, popis realizace, cílový stav a následný management, ekonomická náročnost projektu (maximální rozsah 3 normostrany).

Obrazová část
 • celkové územní řešení v odpovídajícím měřítku;
 • fotografická dokumentace (3 - 6 fotografií nebo zákresu do  fotografií libovolného formátu);
 • volná prezentace: perspektivní pohledy, detaily, části textu apod. v  libovolném počtu.

Obrazová část bude odevzdána na prezentačním panelu velikosti 70 × 100 cm, na výšku (např. Kappa deska, Forex).

Digitální část

Pro digitální prezentaci budou na CD/DVD nosiči přiloženy obrazové soubory jednotlivých zobrazení soutěžního panelu ve formátu JPG, každý v rozlišení 300 DPI na formát A5. Průvodní zpráva a popisy budou pro další publikování v médiích uloženy v prostém textu (bez grafických symbolů) ve verzích souborů RTF, DOC či TXT. Není přípustné odevzdat na CD panel A1 v jednom obrázku.

Vyplněná přihláška

Přihláška ke stažení zde  

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, které ve  stanoveném termínu předají do kanceláře Těžební unie vyplněnou přihlášku, předepsanou textovou a obrazovou část v tištěné i digitální formě. Pokud přihlašovatelem není autor projektu, musí být na soutěžním návrhu uvedeno jméno autora či autorů a přihláška musí být opatřena jejich souhlasem s účastí.

Ze soutěžní přehlídky jsou vyloučeny osoby:

 • které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěžní přehlídky;
 • které jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty;
 • které jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v  prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob. 

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními panely podanými mimo soutěžní přehlídku.

Další ujednání

Autor/autoři soutěžního návrhu svým podpisem přihlášky k účasti v soutěži výslovně udělují Těžební unie souhlas s tím, aby soutěžní návrh či jeho jednotlivé části - zveřejnila, a to jakýmkoliv způsobem, který umožňuje jejich zhlédnutí či jiné přímé vnímaní či sdělení veřejnosti, včetně publikace, umístění na internetových stránkách či vystavení, a to i bez uvedení jména autora/autorů; - za účelem jejich zveřejnění změnila či upravila; užila, zejména rozmnožovala, rozšiřovala originál i rozmnoženinu, a to v jejich původní i změněné podobě, v souboru i ve spojení s jiným dílem či prvky.

Odevzdáním soutěžní práce, vyplněním a podpisem přihlášky a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři souhlas se všemi podmínkami a rozhodnutím poroty. Porota se bude řídit jednacím řádem odsouhlaseným všemi porotci a vyhlašovatelem soutěže.

 

Partneři

Naše biodiverzita