Státní zkušebna strojů a.s.

Působí v oblasti strojních zařízení, traktorů a vozidel jako:

 • Notifikovaná osoba NB 1016 Pro strojní zařízení a hluk.
 • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062.
 • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054.
 • Technické pracoviště autorizované MD ČR.
 • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC.
 • Provádí posuzování shody širokého okruhu strojních zařízení.
 • Pro MD ČR provádí odborné činnosti pro schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích.
 • Aktivně se podílí na normalizační činnosti.
 • Výrobcům i dovozcům nabízí provedení a zpracování:
 • Analýzy rizik na strojním zařízení.
 • Posouzení shody strojního zařízení podle základních požadavků strojní směrnice 2006/42/ES a podle požadavků směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU včetně návrhu ES prohlášení o shodě.
 • Návodu k používání podle požadavků výše uvedených směrnic a souvisejících norem.
 • Měření hluku u strojů stanovených směrnicí 2000/14/ES, certifikace NB garantované hladiny akustického výkonu.
 • Jednotlivých technických měření jednotlivých parametrů včetně protokolu o měření, případně certifikátu o dosažených výsledcích.

Adresa

Třanovského
622/11
16304
Praha 6 - Řepy

Kontaktní osoba

Ing.
Zbyněk
Jeřábek, MBA, Ph.D.
předseda představenstva

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl